Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť

 

Tieto práce vykonávame aj v súčinnosti s dcérskou spoločnosťou Elektroprojekt spol. s r.o. Košice.

 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ

Táto činnosť bola v začiatkoch spoločnosti zameraná na projektovanie riadiacich a informačných systémov ktoré skupina Energodata vyrábala a dodávala.

Postupne sa činnosť rozvinula aj na:

 • silové časti elektrických staníc VN a VVN vrátane vedení a prípojok NN a VN,
 • priemyselné elektrické rozvody,
 • systémy zabezpečeného napájania:
  • 400/230 v AC,
  • 24 ÷ 220 V DC (centralizované aj decentralizované) ,
 • systémové návrhy a realizačné projekty dispečerských pracovísk,
 • elektrické zariadenia a systémy pre dopravu a železnice v rozsahu oprávnení:
  • E1 Elektrické rozvodné zariadenia železničných dráh a elektrické stanice železničných dráh bez obmedzenia napätia,
  • E2 Elektrické siete železničných dráh a elektrické rozvody železničných dráh do 1000V AC a 1500V DC,
  • E3 Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh,
  • E11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
 • komplexné projekty elektroenergetických stavieb vrátane stavebnej časti v súčinnosti s externými spolupracovníkmi pre projekty stavebných objektov.

Charakteristické výstupy tohto segmentu:

 • Realizačné projekty.
 • Projekty pre stavebné konanie, prípadne aj dopracovanie na stupeň podkladov pre obstarávanie stavby.
 • Dokumentácia skutkového stavu po realizáciu stavieb.

 

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zabezpečovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení stavieb.

Majetkovo – právne vyrovnanie stavebných pozemkov, výkup pozemkov a súvisiace činnosti.

 

KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Technická podpora a technicko-ekonomické poradenstvo pri príprave nových stavieb resp. príprave obnovy a rekonštrukcii elektroenergetických stavieb. Vrátane spracovania technicko-ekonomických variant riešenia.

Charakteristické služby v tomto segmente:

 • spracovanie investičného zámeru,
 • spracovanie zadania stavby,
 • štúdie realizovateľnosti stavby.

Spracovanie iných dokumentácii:

 • Spracovanie programov skúšok a uvádzania do prevádzky,
 • Spracovanie Miesených prevádzkových predpisov pre elektrické zariadenia.