Referencie

  Systémové návrhy a realizačné projekty dispečerských pracovísk

  Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť.
  Spracovali sme systémové návrhy a realizačné projekty pre tieto dispečerské pracoviská:
  - Centrálny dispečing Východoslovenská distribučná a.s. Košice – v súčinnosti s firmou Siemens
  - Záložný dispečing SEPS a.s. – Bratislava – v súčinnosti s firmou Siemens
  - Pracovisko stálej služby Prevádzková správa východ (SEPS a.s.) – Lemešany
  - Pracovisko stálej služby Prevádzková správa stred (SEPS a.s.) – Sučany
  - Pracovisko stálej služby Prevádzková správa západ (SEPS a.s.) – Križovany
  (ilustračný obrázok)

  Prekládka subsystémov na veline TEKO

  Dodávka a elektromontáže
  V rámci rekonštrukcie velínu v TEKO a.s. sme realizovali nasledovné práce:
  - Prekládka rozvádzača napájania riadiacich systémov ND.
  - Náhrada pultu manipulanta VS.
  - Práce boli vykonané v rozsahu:
  projekt, výroba rozvádzačov, demontáž, montáž za prevádzky TEKO a.s., skúšky, uvedenie do prevádzky.
  (ilustračný obrázok)

  Vyvedenie elektrického výkonu z Elektrárne na biomasu Mokrance

  Dodávka a elektromontáže
  V rámci realizácie stavby obnoviteľného zdroja na výrobu elektrickej energie z biomasy, sme sa podieľali na týchto prácach:
  - Prerokovanie a vybavenie povolenia na pripojenie zdroja do distribučnej sústavy VSD a.s. Košice – 22 kV.
  - Dokumentácia elektročasti pre projekt pre stavebné povolenie.
  - Realizačný projekt pre časť: prípojka 22kV, vstupná TS 22/0,4kV, Hlavný rozvádzač a hlavné rozvody NN.
  - Dodávka a montáž káblovej prípojky 22kV.
  - Koordinácia ostatných dodávateľov elektročati.
  - Funkčná skúška pripojeného zdroja podľa podmienok VSD a.s..

  Diaľkové riadenie elektrárne zo Slovenského energetického dispečingu

  Dodávka a elektromontáže
  V tomto segmente boli vykonané nasledovné práce a dodávky:

  Práce pre Slovenské elektrárne a.s. Bratislav. Terminály ASDR pre elektrárne
  - EVO – Vojany,
  - ENO – Nováky
  - EMO – Mochovce
  - EBO – Bohunice
  - V roku 2012 bola vykoná inovácie týchto T-ASDR. V súčasnosti prebieha inštalácia nových T-ASDR pre bloky EMO 3,4.

  Práce pre iné zdroje elektrickej energie:
  - Terminál ASDR TEKO a.s. Košice
  - Terminál ASDR pre Tepláreň Chemes Humenne
  - Terminál ASDR Dalkia Žiar nad Hronom
  - Terminál ASDR Bratislavská Teplárenská a.s. – 1. etapa
  - Terminál ASDR Amylum Boleráz
  - Terminál ASDR U.S. Steel Košice
  - Terminál ASDR Chemosvit – Energochem
  - Terminál ASDR GGE Považská Bystrica
  - Terminál ASDR Tepláreň Žilina
  - Terminál ASDR NCHZ Nováky
  - Terminál ASDR PVE Ružín
  - Terminál ASDR EDO
  - Terminál ASDR VE Gabčíkovo
  (ilustračný obrázok)

  Fotovoltaické elektrárne Mečedelovce / Markušovce - 3MW

  Obnoviteľné zdroje energie
  V rámci tohto zadania sme riešili:
  - projektové práce,
  - zabezpečenie stavebných povolení,
  - realizácia VN prípojok jednostĺpovej trafostanice,
  - pokládka a zapojenie AC kabeláže, uzemnenie,
  - kolaudačné konanie.
  (ilustračný obrázok)

  Pilotná aplikácia veternej elektrárne – Dubová Plaveč 50kW

  Obnoviteľné zdroje energie
  V rámci realizácie sme riešili:
  - VN prípojku,
  - trafostanicu,
  - inžiniering napojenia do distribučnej sústavy.

  Projektové a inžinierske práce pre prípravu stavieb rekonštrukcii elektrických staníc (ES) SEPS a.s v súvislosti s prechodom na prevádzku staníc bez trvalej obsluhy.

  Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť.
  Tieto práce boli vykonávané ako Technické špecifikácie požiadaviek na komplexnú rekonštrukciu el. staníc SEPS a.s. 400kV a 200kV.
  Zhodnotenie skutkového stavu a návrh technických požiadaviek pre plánované stavby rekonštrukcie jednotlivých el. staníc boli vykonané pre nasledovné technologické časti:
  - Primárna technológia R400kV.
  - Transformácia 400/110kV.
  - Pomocná technológia (vlastná spotreba, ekológia).
  - Sekundárna technológia.
  - Vlastná spotreba el. stanice.
  - Ostatné zariadenia.

  Technické špecifikácie boli spracované pre elektrické stanice:
  - ES 400kV Veľké Kapušany,
  - ES 400kV Moldava nad Bodvou,
  - ES 400kV Spišská Nová Ves,
  - ES 400kV Rimavská Sobota,
  - ES 400kV Varín,
  - ES 400kV Veľký Ďúr,
  - ES 400kV Levice,
  - ES 400kV Stupava,
  - ES 400kV Bošaca,
  - ES 220kV Bystričany,
  - ES 220kV Považská Bystrica.
  (ilustračný obrázok)

  Fotovoltaické zariadenia na strechách rodinných domov

  Obnoviteľné zdroje energie
  Od projektu až po realizáciu podľa Vašich požiadaviek. V tomto segmente sme realizovali desiatky inštalácii na strechách rodinných domov, priemyselných hál, skladísk. Zákazníkovi ponúkame kompletný servis. Od projektu, riešenie povolenia od distribučnej spoločnosti, realizáciu, odskúšanie. zaškolenie.
  Spolupracujeme s uznávanými dodávateľmi v tejto oblasti.

  Vybrané referencie

  Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť.
  - Komplexný projekt rekonštrukcie TR 110/22kV Krompachy – VSE a.s.
  - Komplexný projekt rekonštrukcie TR 110/22kV Košice Západ – VSE a.s.
  - Realizačný projekt stavby Transformačná stanica 22/04 kV Prešov ZVL pre VSE a.s.
  - Dokumentácia elektročasti vyvedenie výkonu – Kogeneračná jednotka Košice Pereš 10MW
  - Dokumentácia elektročasti „Geotermálna elektráreň Ďurkov Svinica a 22 kV prípojka“
  - Projektové práce pre rôzne rekonštrukcie menšieho rozsahu (jednotlivé polia, transformátory, ochrany, časti vlastnej spotreby) elektrických staníc vn a van.
  (ilustračný obrázok)

  Meranie FV elektrárne

  Energeticky manažment a audit, úspora energie
  Na základe požiadavky zákazníka sme vykonali meranie FVZ na streche. FVZ totiž vykazovala znížené hodnoty výroby. Meraním a analýzou sme dospeli k záveru, že nadstavbou budovy bol spôsobený tieň na časti FVZ, ktorý spôsobil značné zníženie výroby elektrickej energie. Zákazníkovi sme navrhli aj riešenie tohto problému.