Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vám predstaviť našu spoločnosť ENERGODATA s.r.o. Košice, ktorú sme založili v roku 1992, pričom sme určili základnú stratégiu jej vzniku, existencie a zabezpečenia konkurencieschopnosti.

Spoločnosť vznikla ako súčasť kapitálovo prepojených spoločností skupiny:

 • ENERGODATA, spol. s r. o., Žilina
 • INCOS a. s., Žilina
 • ENERGODATA s.r.o. Košice.

Základná myšlienka pri vzniku bola

Zabezpečiť realizáciu aplikácií v oblasti automatizačnej a informačnej techniky na báze svojich, t.j. slovenských produktov, vyrábaných na základe vlastného výskumu a vývoja, s využitím najmodernejšej svetovej súčiastkovej základne.

Po rozpade viacerých inžinierskych, výrobných, projekčných a montážnych spoločností na začiatku 90-tych rokov skupina „dala dohromady“ špičkových odborníkov z oblasti výpočtovej techniky, automatizácie, energetiky, projekcie a montáže.

Základným zameraním skupiny bol vlastný vývoj a výroba HW a SW produktov pre riadiace a informačné systémy, so špeciálnym zameraním na elektroenergetiku, t.j. elektrické stanice od NN (400 V) a VN (6–35 kV), až po VVN a ZVN (110, 220 a 400 kV) a riadiace energetické dispečingy.

Spoločnosť ENERGODATA s.r.o. Košice v skupine zabezpečovala nasledovné činnosti

Predprojektová a projektová príprava aplikácie riadiacich systémov

Projektová činnosť bola postupne rozšírená aj o projektovanie samotných silových častí stavieb (NN, VN, VVN), nakoľko prax ukázala, že inštalácie a rekonštrukcie riadiacich a informačných systémov boli súčasťou väčších stavieb, zahrňujúcich aj rekonštrukcie, resp. novú výstavbu samotných riadených elektroenergetických zariadení.

Postupným rozširovaním činnosti sa stali predmetom projektovej činnosti elektročastí iných priemyselných technológií.

Pre projekčnú činnosť má spoločnosť ENERGODATA s.r.o. Košice dcérsku spoločnosť ELEKTROPROJEKT, spol. s r. o., Košice.

Aplikačný produktový inžiniering

 • Spracovanie konkrétnych SW aplikácií riadiacich systémov pre jednotlivé elektrické stanice a dispečingy
 • Príprava a realizácia skúšok
 • Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy

Inžinierska kompletačná činnosť

 • Zabezpečenie predprojektovej a projektovej prípravy stavby
 • Koordinácia prípravy a realizácie s ostatnými stranami zúčastnenými na realizácii stavby (dodávatelia súvisiacich častí stavby, prevádzka, TI SR,...)
 • Prejednávanie prípravy a realizácie stavby s oprávnenými organizáciami a úradmi vrátane prípadnej prípravy stavebného konania
 • Príprava a realizácia predkomplexných a komplexných skúšok, uvedenie do prevádzky a 1.úradná skúška

Výrobná a montážna činnosť

Výroba:

 • rozvádzačov NN;
 • špeciálnych rozvádzačov systémov kontroly a riadenia:
  • skrine podstaníc riadiacich systémov;
  • skrine digitálnych a elektromechanických elektrických ochrán;
  • skrine riadiacich a komunikačných počítačov riadiacich systémov;
  • riadiace skrine pre polia rozvodní 22 kV, 110 kV, 220 kV a 400 kV;
  • ďalšie rozvádzače pre elektoenergetické rozvody.

Všetky tieto výrobky má spoločnosť certifikované v zmysle platných predpisov a noriem.

Montážne práce

 • V oblasti systémov kontroly a riadenia:
  • montáž systémov kontroly a riadenia elektrických staníc;
  • montáž riadiacich systémov pre energetické dispečingy.
 • V oblasti silových elektrozariadení a priemyselných rozvodov

Spoločnosť ENERGODATA s.r.o. Košice v oblasti výroby a montáže zabezpečovala hlavne činnosti spojené s nosnou činnosťou skupiny (systémy kontroly a riadenia), ale v rámci diverzifikácie činnosti (výrobno-montážnej, ale aj projekčnej) pôsobí aj v oblasti silových elektrozariadení (NN a VN), ako sú:

 • NN rozvody v elektroenergetických objektoch, ale aj priemyselné rozvody vo výrobných závodoch;
 • VN rozvody v elektroenergetických objektoch, ale aj v priemyselných závodoch.

V roku 2001, vzhľadom na nástup veľkých svetových dodávateľov riadiacich a informačných systémov pre energetiku na trh v SR, bolo rozhodnuté o reštrukturalizácii našej skupiny spoločností.

Pre zachovanie kontinuity, najmä špeciálnych inžinierskych činností v oblasti HW a SW riadiacich systémov u našich dovtedajších zákazníkov, došlo k akvizícii uvedených špecialistov zo spoločností ENERGODATA, spol. s r. o., Žilina, INCOS a. s., Žilina a čiastočne aj zo spoločnosti ENERGODATA s.r.o. Košice do spoločnosti ABB Elektro, s. r. o., Bratislava.

Spoločnosť ENERGODATA s.r.o. Košice

Spoločnosť ENERGODATA s.r.o. Košice pôsobí na trhu od roku 1992 ako súčasť prepojených spoločností skupiny:

 • ENERGODATA spol. s r.o. Žilina
 • INCOS a.s. Žilina
 • ENERGODATA s.r.o. Košice

Spoločnosť od roku 2001 pôsobí ako samostatná spoločnosť, zameraná na:

 • výrobnú a montážnú činnosť v oblasti elektrických zariadení, riadiacich systémov a priemyselných rozvodov;
 • projekčnú činnosť v oblasti elektrických zariadení, riadiacich systémov a priemyselných rozvodov;
 • inžiniersku činnosť.

Rozsah týchto prác je nasledovný:

Projektové práce

 • Spracovanie projektovej dokumentácie na stupni projekt pre stavebné povolenie aj realizačný projekt (VVN, VN, riadiaci systém vrátane koordinácie stavebnej časti, ktorú zabezpečíme subdodávateľsky)
 • Spracovanie POV
 • Spracovanie projektu nábehu, skúšok a uvedenia do prevádzky
 • Dokumentácia skutkového stavu po montáži

Realizácia stavby (Podľa typu a rozsahu stavby)

 • Stavby sekundárnej techniky (systémy kontroly a riadenia, riadiace systémy) a stavby VN zariadení
  Komplexná realizácia stavby: Prípravný a realizačný manažment stavby. Dodávky, montáž, skúšky, uvedenie do prevádzky, 1.úradná skúška. Práce zabezpečené subdodávateľsky: aplikačný inžiniering RIS a ochrán stavebné práce
 • Komplexné stavby väčšieho rozsahu (Nové elektrické stanice vvn/vn, rekonštrukcie el. staníc vvn/vn, priemyselné technologické objekty). Realizácia elektročasti stavby v dohodnutom rozsahu aj formou subdodávky

Výrobná činnosť

Samostatná výroba a dodávka rozvádzačov:

 • Rozvádzač riadiacich systémov a ochrán
 • NN rozvádzače
 • Riadiace skrine rozvodní VVN, VN

Ďalšie aktivity

 • Zariadenie dispečerských pracovísk – zdvíhacie dispečerské stoly a vybavenie
 • Elektromontážne práce
 • Inžinierska a technická podpora výstavby veterných elektrárni a OZE (obnoviteľné zdroje energie)

Činnosti v oblasti aplikačného inžinierstva riadiacich systémov už spoločnosť nevykonáva.

Spoločnosť sa profiluje najmä ako „nízkonákladová“ montážno-projekčná spoločnosť a spolupracuje formou subdodávok pre väčšie projekty iných spoločností. Spolupracuje so spoločnosťami, ako sú: ABB, SIEMENS, VSE a. s. Košice, SSE a. s. Žilina, SEPS a. s. Bratislava a iné.

Vyššie uvedené činnosti firma vykonáva na základe nižšie uvedených oprávnení

 • Autorizačné osvedčenie reg.č. 3471*TZ*2-3 (Imrich Bácskai), vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Bratislava – „autorizovaný stavebný inžinier“ v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia: Líniové vedenie a rozvody;
 • Autorizačné osvedčenie reg.č. 2678*Z*5-3,6 (Ing. Andrej Kmec st.), vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Bratislava – „autorizovaný stavebný inžinier“ v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia, Výrobné technologické zariadenia;
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 1329/3/2007 – EZ-P-E1.1-A,B (Imrich Bácskai) Projektant – elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu a triedy B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu;
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 1324/3/2007 - EZ-P-E1.0-A (Ing. Andrej Kmec st.) Projektant – elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E1 – zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov;
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 1325/3/2007 – EZ-P-E2-A (Ing. Slavomír Karabinoš) Projektant – elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov;
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 1323/3/2007 – EZ-P-E2-A (Ing. Andrej Kmec) Projektant – elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov;
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 1328/3/2007 – EZ-P-E2-A (Ing. Milan Mihalov) Projektant – elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov;
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 1326/3/2007 – EZ-P-E2-A (Ing. Jozef Džubinský) Projektant – elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo konštruovanie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov;
 • Osvedčenie ev.č. 05007*10-24* (Ing. Michal Mladonický) o vykonaní odbornej skúšky, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Bratislava pre činnosť „stavebný dozor“, s odborným zameraním: Inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby;
 • Oprávnenie 204/3/2007 EZ –V-E4.1 A, vydané Technickou inšpekciou a.s Bratislava na činnosť: Výroba vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu, E4.1 – zariadenia s napätím do 1000V;
 • Oprávnenie 205/3/2007 EZ –S,O-E1, E1.1, E4.0 A,B vydané Technickou inšpekciou a.s Bratislava na činnosť: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, oprava, údržba, rekonštrukcia a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu, E1 – zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, E1.1 – zariadenia s napätím do 52kV vrátane bleskozvodov, E4.0 – elektrické stroje;
 • Oprávnenie vydané spoločnosťou PREGNA, v.o.s., Košice k aplikáciám protipožiarného systému;
 • Osvedčenie č. JS-20011105/01, vydané spoločnosťou HILTI Slovakia, spol. s r.o. Bratislava na vykonávanie protipožiarnych zabezpečení prestupov káblových trás, plastových potrubí, kovových potrubí, dilatačných špár a protipožiarných náterov káblových trás;
 • Osvedčenie ev.č. 03649*33 (Ing. Andrej Kmec st.) o vykonaní odbornej skúšky, vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, Bratislava pre činnosť „stavbyvedúci“, s odborným zameraním: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia;
 • Osvedčenia pracovníkov o vykonaní skúšky podľa vyhlášky 718/2002 Z.z. a vyhlášky 51/1978 Z.z. pre objekty tr. C.

Adresa:
ENERGODATA s.r.o. Košice
Jantárová 30
040 01 Košice

Telefón:
+421 55 678 09 45
+421 55 678 79 66

Fax:
+421 55 678 04 40

web:
www.energodata-ke.sk

Portfolio na stiahnutie:
energodata2013.pdf (26,9 MB)

connexio accredited

connexio accredited

ELETROPROJEKT

Elektroprojekt

Náš partner pre inžinierskú, projekčnú, a konzultačnú činnosť v oblasti elektrických systémov a zariadení.

Naši obchodní partneri

Siemens ABB SAT Automation Východoslovenská Energetika Slovenská Elektrizačná Prenosová Sústava Stredoslovenská Energetika